Szukaj

Wpisy z tagiem
regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Lataj z AKVO”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akcja promocyjna, zwana dalej „Konkursem”, prowadzona jest pod nazwą “Lataj z AKVO”.
Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
Organizatorem Konkursu jest Refo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388838, NIP 521-360-92-36, REGON 142991118, zwanej dalej „Organizatorem”.
Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 22.08.2016 r. do dnia 28.08.2016 r. 
do godziny 23:59, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane 
z przyznawaniem i wysyłką nagród zakończą się do dnia 01.09.2016 r. do godziny 23:59.
W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod tym linkiem.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
W dniu zgłoszenia do konkursu jest pełnoletnia lub uzyskała pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.
Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.
Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
W komentarzu pod postem na Facebooku lub na blogu dodaj swoje zdjęcie konkursowe. Zdjęcie ma być zrobione podczas treningu lub tuż po treningu. Pokaż na nim, jak bardzo potrzebujesz wody! Obserwuj profil INSTAGRAM @kraina.akvo, FB AKVO – Słońce, Woda, Owoce, aby otrzymać jeden z pięciu zestawów wody AKVO
Bilet
Najciekawsze zgłoszenie zostanie nagrodzone biletem lotniczym dla dwóch osób o wartości do 1000,- PLN. Bilety zawierają opłaty za bagaż podręczny i nadawany dla obydwu osób w obydwie strony. Wylot musi nastąpić z dowolnego portu lotniczego w Polsce, z którego i do którego latają linie lotnicze Wizzair. Port lotniczy wylotu i port lotniczy docelowy wylotu powrotnego muszą być tożsame (tzn. wylot z i powrót na to samo lotnisko). Port lotniczy docelowy wylotu i port lotniczy wylotu powrotnego muszą być tożsame (tzn. przylot do i powrót z tego samego lotniska). Wybór rejsu musi nastąpić do końca sierpnia 2016 r.

Nagrody wymienione w §4 zostaną przyznane osobom, które zgodnie z decyzją Komisji konkursowej dodały najbardziej kreatywne opisy.
Organizator zabrania umieszczania na Stronie Konkursowej treści naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały udziału w konkursie, jak również zostaną niezwłocznie usunięte wraz z ewentualnym powiadomieniem odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.

§ 4. NAGRODY
Nagrodą główną w Konkursie jest podwójny (tzn. dla dwóch osób) zestawy biletów lotniczych linii Wizzair w dwie strony (tzn. podróż do portu docelowego i z powrotem do portu wylotu) na dowolnie wybrany przez Laureata rejs w Europie, uwzględniając zastrzeżenia znajdujące się w dalszych punktach regulaminu.
Laureat może wybrać port lotniczy wylotu i powrotu oraz konkretny rejs.
Bilety zawierają opłaty za bagaż podręczny i nadawany dla obydwu osób w obydwie strony.
Wylot musi nastąpić z dowolnego portu lotniczego w Polsce, z którego i do którego latają linie lotnicze Wizzair.
Port lotniczy wylotu i port lotniczy docelowy wylotu powrotnego muszą być tożsame (tzn. wylot z i powrót na to samo lotnisko).
Port lotniczy docelowy wylotu i port lotniczy wylotu powrotnego muszą być tożsame (tzn. przylot do i powrót z tego samego lotniska).
Wybór rejsu musi nastąpić do końca sierpnia 2016 r.
Wylot i powrót muszą nastąpić pomiędzy 01. września 2016 r. a 31. marca 2017 r.
Jest 1 Nagróda główa .
Do każdej nagrody głównej opisanej w par. 4.1 dodawana jest Dodatkowa Nagroda Pieniężna, w wysokości 10% sumy wartości Nagrody głównej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.
Dodatkowa Nagroda Pieniężna nie będzie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę.
Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 
2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród (poza opisanymi w § 4 Regulaminu) ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.
Nagrodą dodatkową w konkursie jest 5 zestawów napojów AKVO. W skład zestawu wchodzi 12 puszek. Są to nagrody dla 5 osób, wybranych przez komisję. Warunki określone w punkcie 3.1.a

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Organem dokonującym weryfikacji prawidłowości przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”).
Komisja rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.
Komisja składa się z 3 (trzech) członków. W skład wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Anna Szczypczyńska.
Komisja zostanie powołana z dniem 20.08.2016 r.
Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym.
Do zadań Komisji należy zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom oraz prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników nastąpi 29.08.2016r. na Stronie Konkursowej.
Z Uczestnikami nagrodzonymi w Konkursie Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości na portalu społecznościowym informującej o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, w terminie do 29.08.2016r., na kontakt podany w zgłoszeniu.
Uczestnik nagrodzony ma 24 godziny od otrzymania wiadomości na wysłanie odpowiedzi via e-mail o przyjęciu lub odrzuceniu nagrody.
Brak odpowiedzi w powyższym czasie oznacza odrzucenie nagrody.
Uczestnik poinformowany o nagrodzie dodatkowo otrzyma informację z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika i uprawnienie do otrzymania nagrody (np. pisemna zgoda opiekuna na udział w konkursie w wypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich) oraz zostanie poproszony o wypełnienie dokumentów związanych z koniecznością uiszczenia podatku od osób fizycznych związanego z wydaniem nagrody.
Niezbędne do otrzymania nagrody jest wypełnienie dokumentów (m. in. o przeniesieniu praw autorskich i wyboru rejsu samolotem linii Wizzair) przesłanych w załącznikach do wiadomości e-mail wraz z informacją o wygranej, wydrukowanie ich, podpisanie i wysłanie do Organizatora listem poleconym w terminie do 12.09.2016 r. (decyduje data nadania) z dopiskiem „konkurs AKVO”
Nagrody nie zostaną wydane przed dopełnieniem wszystkich formalności.

§ 7. WYDANIE NAGRÓD
Nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora.
Nagrody zostaną wydane do dnia 12.09.2016 r. (decyduje data nadania przesyłki).
Kurier działający na rzecz Organizatora wraz z przesyłką zawierającą Nagrodę w Konkursie będzie miał ze sobą sporządzony w dwóch kopiach Protokół Odbioru Nagrody (w skrócie PON), który Laureat jest zobowiązany podpisać przed odbiorem Nagrody.
Na pisemne żądanie Laureata Nagrody, Organizator przewiduje możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego dla skierowanej do niego Nagrody.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody, oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać informację do Organizatora na adres e-mail: marketing@akvo.com.pl
W przypadku odmowy podpisania PON kurier nie wyda Nagrody i odeśle ją do Organizatora.
Osoba, która odmówiła podpisania Protokołu Odbioru Nagrody traci prawo do nagrody.

§ 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w formie listu poleconego do dnia 01.09.2016 r.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki potwierdzona przez operatora pocztowego.
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Refo sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków z dopiskiem „Konkurs AKVO”.
Reklamacje zostaną rozpatrzone do dnia 15.09.2016 r. włączając w to wysłanie zawiadomienia
do Uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację).
Reklamacje rozpatruje Komisja powołana zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w regulaminie będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania reklamacyjnego.

§ 9. POSTANOWIENIA DOT. PRAW AUTORSKICH
Z chwilą podpisania PON, Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanego zdjęcia będącego podstawą do przyznania nagrody bez konieczności składania przez niego dodatkowych oświadczeń woli.
Uczestnikom Konkursu nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalanie utworów na wszelkich nośnikach fizycznych i wirtualnych, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera, używanie utworów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach, wykonywanie dowolnych zmian lub modyfikacji utworu, udostępnianie utworu wykonawcom i osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatora, reklama, w tym reklama w mediach, tj. prasie, telewizji, radiu, Internecie, umieszczanie utworu na gadżetach, kalendarzach itp. formach reklamy i marketingu, w katalogach i ofertach handlowych.
Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że dostarczone przez niego utwory są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich.
W przypadku, gdy hasło reklamowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej.
Laureaci Konkursu nie zachowują prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w § 4 będzie dostępna na Stronie Konkursowej.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dane osobowe będą mogły być powierzone Organizatorowi wyłącznie w celach określonych w par. 10.3.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania oraz usunięcia ze zbioru danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zmianami).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody;
za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania pośrednika, za pomocą którego realizowana będzie wysyłka nagród.
Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Laureatów w terminie do 10.10.2016 r., nie będą ponownie wydawane (wysyłane) i przepadają na rzecz Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału 
w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli Uczestnik działa sprzecznie 
z Regulaminem lub przepisami prawa.
Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.